Home » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer van tennispark Duinvliet (rev.02)

Artikel 1
Deze voorwaarden voor gebruik zijn van toepassing op het gebruik van de website van Tennispark Duinvliet. Indien u deze voorwaarden voor gebruik niet of niet in zijn totaliteit wenst te accepteren, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van deze website geeft u daarmee aan deze voorwaarden tot gebruik te aanvaarden. Tennispark Duinvliet is te allen tijde gerechtigd de informatie op deze website en de voorwaarden voor gebruik te wijzigen.

Artikel 2
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld een reservering of inschrijving te verwezenlijken. De door u als gebruiker van deze website verstrekte persoonsgegevens worden door Tennispark Duinvliet vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen of verkopen. Tennispark Duinvliet gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Artikel 3
Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze voorwaarden voor gebruik niet zijn toegestaan. Het is u met inachtneming van het bovenstaande en met inachtneming van deze voorwaarden voor gebruik wel toegestaan de Informatie te kopiëren voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de website te kunnen raadplegen dan wel de Informatie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te printen zolang u auteursrechtvermeldingen ongewijzigd overneemt.

Artikel 4
Tennispark Duinvliet stelt de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen om te voorkomen dat op deze website onjuiste of onvolledige Informatie staat doch garandeert op generlei wijze (expliciet noch impliciet) de juistheid of volledigheid van de informatie. Evenmin garandeert Tennispark Duinvliet dat deze website of de server waar deze website opstaat vrij is van virussen of andere schadelijke programma’s. Tennispark Duinvliet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Artikel 5
Gebruik van deze website geschiedt op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Tennispark Duinvliet geen aansprakelijkheid voor schade (waaronder begrepen doch niet beperkt tot directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, aanvullende schade, incidentele schade en bijzondere schade, zuivere vermogensschade, verlies van electronische gegevens, winstderving, geleden verliezen, productieverlies, verlies van klanten, of enige andere vorm van schade) welke op enigerlei wijze voortvloeit uit informatie vermeld op deze website of enigerlei vorm van gebruik van deze website, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Tennispark Duinvliet en/of haar bedrijfsleiding.

Artikel 6
Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van de website geldt: © 2012 Tennispark Duinvliet. Alle rechten op de website berusten volledig bij Tennispark Duinvliet en gebruik van deze website of onderdelen daarvan is, tenzij in deze voorwaarden voor gebruik uitdrukkelijk anders is bepaald, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tennispark Duinvliet niet toegestaan.

Artikel 7
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Tennispark Duinvliet. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Tennispark Duinvliet worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Tennispark Duinvliet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Tennispark Duinvliet van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Artikel 8
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vormen, komen toe aan de desbetreffende eigenaren en Tennispark Duinvliet. Indien er auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze internetsite staat die inbreuk maakt op de wet auteursrecht dient u dit schriftelijk te melden aan de belanghebbende. Als blijkt dat er sprake is van inbreuk zal de informatie zoals teksten of afbeeldingen per direct verwijderd worden. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Tennispark Duinvliet.

Artikel 9
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden voor gebruik nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven gewoon van kracht.

Artikel 10
In alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van deze website, zullen de door Tennispark Duinvliet gemaakte registraties ter zake het gebruik van deze website, door Tennispark Duinvliet gemaakte registraties ter zake zich op de website bevindende informatie, andere door Tennispark Duinvliet in verband met de website gemaakte registraties en door Tennispark Duinvliet gemaakte computeruitdraaien toelaatbaar zijn als bewijs in procedures en bewijs vormen voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel overtuigend wordt bewezen.

Artikel 11
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.