Home » Over tennispark Duinvliet » Reglement van orde

Reglement van orde

Artikel 1
Het reglement van orde maakt deel uit van elke baanverhuurovereenkomst en is evenzeer van kracht t.a.v. abonnementhouders welke uit hoofde van z.g. losse verhuur spelen, leden van tennisvereniging Duinvliet, leden van tennisschool Tennis Kreatief alsmede bezoekers van het tennispark.

Artikel 2
De banen mogen uitsluitend belopen worden met door de parkdirectie goedgekeurde tennisschoenen met vlakke zool zonder noppen; het spelen op andere schoenen is verboden.

Artikel 3
De spelers dienen gekleed te zijn in correcte tenniskleding, zulks ter beoordeling van de parkdirectie.

Artikel 4
Auto’s, brommers en rijwielen worden  uitsluitend geparkeerd c.q. gestald op de door de parkdirectie daartoe aangewezen of gemarkeerde plaatsen.

Artikel 5
Bij nachtelijk vertrek dient men de rust op het park te respecteren en niet te claxonneren bij vertrek.

Artikel 6
Niet-tennisspelende kinderen van tennisspelende ouders mogen niet binnen de omrastering van de baan worden toegelaten, ouders en/of begeleiders zijn verplicht voortdurend toezicht te houden en te zorgen dat geen overlast wordt aangedaan aan derden.

Artikel 7
Honden worden op het park niet toegelaten, medebrengen is verboden.

Artikel 8
Het halen van overgeslagen ballen uit belendende tuinen alsmede de tuinen en percelen van de Kerk der Hervormde Gemeente aan de Ramplaan is verboden, voor het ophalen van overgeslagen ballen wordt gezorgd door de parkdirectie, of haar gemachtigde.

Artikel 9
Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de parkdirectie, in strijd zijn met de goede orde en/of zeden, zoals:
Overmatig gebruik van alcohol;
Hinderlijk en/of onbehoorlijk optreden jegens parkspelers of parkdirectie en/of haar gemachtigde;
Het spelen met tennisballen buiten de banen alsmede het meenemen naar het park van ballen anders dan tennisballen;
Het belopen van taluds en borders;
Het beklimmen van alsmede het zitten tegen hekwerken;
Het verontreinigen door wegwerpen of achterlaten van afval op banen, looppaden, parkeerterrein en borders;
Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade kan worden toegebracht, daaronder inbegrepen het springen, stappen of hangen over de netten, alsmede zitten, steunen of leunen tegen gaashekwerken.

Artikel 10
Men is verplicht ingeval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de parkdirectie of haar gemachtigde mededeling te doen en de geleden schade op verzoek van de parkdirectie te vergoeden.

Artikel 11
Het gehele tennispark is sinds 1 oktober 2021 rookvrij. Het gebruik van kauwgom, alsmede het gebruik op de banen van consumpties en/of glaswerk, is verboden. Het naar de banen of looppaden verplaatsen van terrasmeubilair is verboden.

Artikel 12
Slechts met schriftelijke toestemming van de parkdirectie is het toegestaan andere dan de aan het park verbonden tennisinstructeurs les te laten geven.

Artikel 13
Men mag uitsluitend gebruik maken van de baan/banen welke men gehuurd heeft of waar men lid van is. Leden van de tennisvereniging dienen te allen tijde te reserveren in de KNLTB clubapp alvorens de clubbaan mag worden betreden.

Artikel 14
De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 15
Alleen de parkdirectie heeft het recht banen die zijn verhuurd, door derden te laten bespelen, zolang de huurder en zijn/haar introducés van het speelrecht geen gebruik maakt.

Artikel 16
De parkdirectie is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het park, vóór, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade aan of verlies van goederen of zaken, ook al wordt er toezicht op gehouden.

Artikel 17
De parkdirectie behoudt zich het recht voor om bij overtreding der verbodsverklaringen, zowel door huurder als introducés gepleegd, een boete te bedingen van € 50,=, ofwel  opzegging van het huurcontract, zonder restitutie van baanhuur, danwel ontzegging van het recht op toegang.

Artikel 18
De parkdirectie behoudt zich het recht voor uitzonderingen te maken op de reglementen.

Artikel 19
In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de parkdirectie.

Artikel 20
Een ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats in het tennispaviljoen is aangebracht en ook is te lezen op internet. (www.duinvliet.nl)